Home Sport 10.000 stappen per dag leiden tot grote besparingen in ziekteverzekering.

10.000 stappen per dag leiden tot grote besparingen in ziekteverzekering.

Uit een gezamenlijk onderzoek van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde en de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent blijkt dat de grootschalige bewegingscampagne '10.000 Stappen' kostenbesparend werkt voor de ziekteverzekering. De campagne moedigt volwassenen aan om per dag minstens 10.000 stappen te zetten. Dit verhoogt het aantal kwaliteitsvolle levensjaren van het individu, terwijl op een termijn van 20 jaar heel wat kan worden bespaard als gevolg van vermeden ziekten.

Langer gezond leven, lagere kosten.
Dat dit programma doeltreffend is was al bekend: in regio's waar het programma werd toegepast nam het gemiddeld aantal stappen per dag significant toe in vergelijking met een controleregio. Nu is ook aangetoond dat het programma kosten bespaart in de ziekteverzekering. Per 1.000 bereikte mannen nam het aantal kwaliteitsvolle levensjaren met 160 toe en kan 567.000 euro worden bespaard. Bij vrouwen zijn die cijfers respectievelijk 110 jaar en 427.000 euro. 

De uitbreiding van de campagne naar Vlaanderen, die momenteel als “10.000 Stappen Vlaanderen “ gefinancierd wordt door minister Jo Vandeurzen, kan op termijn dan ook tot ettelijke miljoenen besparingen leiden.
De bevindingen van het UGent-onderzoek werden onlangs in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Public Health Nutrition gepubliceerd.

10.000 stappen.
De bewegingscampagne “10.000 Stappen” ging in 2005 van start in Gent en moedigt volwassenen op een  laagdrempelige manier aan om minstens 10.000 stappen per dag te zetten. De campagne werd en wordt uitgedragen via lokale media, een website (www.10000stappen.be), informatieve affiches en folders, de verkoop en uitleen van stappentellers, en sensibilisatie via huisartsen, kinesisten, diëtisten, apothekers, verenigingen, scholen en seniorenclubs.

Onderzoeksmethode.
De onderzoekers bouwden verder op de eerdere onderzoeksresultaten waaruit bleek dat het aantal stappen en het aantal gewandelde minuten significant hoger lag bij de groep die met het programma werd bereikt.

De verwachte langetermijneffecten van het programma op de gezondheid en de levenskwaliteit  werden berekend aan de hand van een simulatiemodel. Daarbij werd op basis van een analyse van wetenschappelijke literatuur een duidelijk verband gelegd tussen het aantal minuten wandelen per week en de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en colorectale kanker.

Over een tijdshorizon van 20 jaar werden de gezondheidseffecten en de daarmee gepaard gaande kosten gesimuleerd. Het programma kost uiteraard geld maar deze investering wordt volledig teruggewonnen door besparingen ten gevolge van vermeden ziekte.

bron: Universiteit Gent